Thời Khoá Biểu

   THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I
 Áp dụng từ 5/9/2016

Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
CC
HOÁ
C.NGHỆ
TOÁN
C.DÂN
ANH
2
VĂN
TIN
SINH
TOÁN
HOÁ
TOÁN
3
NHẠC
SỬ
ANH

ĐỊA
LÝ
4
TOÁN
ANH
VĂN

VĂN
SINH
5
LÝ
ĐỊA
VĂN

VĂN
SHL


 Áp dụng từ 3/10/2016

Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
CC
ĐỊA
C.NGHỆ
TOÁN
C.DÂN
ANH
2
VĂN
TIN
SINH
TOÁN
HOÁ
TOÁN
3
NHẠC
SỬ
ANH

ĐỊA
LÝ
4
LY
ANH
VĂN

VĂN
SINH
5
TOÁN
HOÁ
VĂN

VĂN
SHL
Thể dục:  Tiết 4,5 chiều thứ 3
  THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II
áp dụng từ ngày 16/1/17) 
Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
CC
TOÁN
TIN
CD
SINH
TOÁN
2
TOÁN
CN
TIN
SỬ
VĂN
ANH
3
LÝ
HOÁ
SINH

SỬ
VĂN
4
VĂN
TOÁN
ĐIA

HOÁ
VĂN
5
VĂN
ANH
MT

LÝ
SHL
Thể dục:  Tiết 4,5 chiều thứ 3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét