Học Tập

             Khen thưởng những bạn đạt điểm 10 kiểm tra bài cũ 
Tuần 16:

Tuần 15

Tuần 14Tuần 13

Tuần 9,10

Tuần 7:

Tuần 6:

Tiến bộ trong học tập (Hoàng- Viêt-Tâm)


Tuần 5:

  
              Có tiến bộ trong học tập  ( Việt - Văn)Tuần 4:Tuần 3:                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét